Skip to main content

КНП «Міська поліклініка №9» ХМР пропонує БЕЗОПЛАТНІ медичні послуги пацієнтам, які підписали декларацію з лікарем

 

«ПЕРВИННА МЕДИЧНА ДОПОМОГА» – Договір КНП “Міська поліклініка №9” ХМР з Національною службою здоров’я № 0000-80PT-M000 

(дата початку дії договору 01.01.2024- дата завершення дії договору 31.12.2024)

Підстави надання послуги:
– декларація про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу (далі – ПМД);
– самозвернення щодо лікування гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2;
– самозвернення при невідкладному стані (незалежно від наявності декларації про вибір лікаря).

Обсяг послуг (специфікації) відповідно до потреб пацієнта:

 1. Динамічне спостереження за станом здоров’я пацієнтів із використанням фізикальних, лабораторних та інструментальних методів обстеження відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.
  2. Проведення діагностики та лікування найбільш поширених інфекційних та неінфекційних хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів.
  3. Проведення діагностичних обстежень, лікувальних заходів, а також динамічного спостереження за пацієнтами із хронічними захворюваннями відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.
  4. Проведення лабораторної діагностики, зокрема:
  – розгорнутий клінічний аналіз крові (з лейкоцитарною формулою);
  – загальний аналіз сечі;
  – глюкоза в цільній крові;
  – холестерин загальний;
  – швидкі тести на вагітність, тропонін, ВІЛ, вірусні гепатити;
  – проведення тесту на антиген SARS-CoV-2 за умови наявності тест-системи у надавача ПМД.
  5. Проведення інструментальної діагностики, зокрема електрокардіографії, пікфлуометрії, отоофтальмоскопії, вимірювання гостроти зору.
  6. Виявлення ризиків розвитку розладів психіки та поведінки у пацієнтів (у разі звернення пацієнтів в межах графіку роботи надавача). Взаємодія з лікарем-психіатром та/або лікарем-психіатром дитячим, та/або лікарем-наркологом, щодо лікування пацієнтів з розладами психіки та поведінки.
  7. Надання невідкладної медичної допомоги пацієнтам з розладами фізичного чи психічного здоров’я, які сталися під час прийому у лікаря ПМД і які не потребують надання екстреної, вторинної (спеціалізованої) та/або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.
  8. Виявлення індивідуального ризику виникнення неінфекційних та інфекційних захворювань, оцінювання загального серцево-судинного ризику, індексу маси тіла, окружності талії тощо.
  9. Проведення профілактичних втручань, спрямованих на зменшення інфекційних захворювань серед дорослого та дитячого населення, зокрема вакцинації згідно з календарем профілактичних щеплень (вакцинація за віком, вакцинація за станом здоров’я, вакцинація за епідемічними показаннями), екстреної імунопрофілактики.
  10. Проведення забору зразків матеріалу для тестування на SARS-CoV-2 (за місцем надання ПМД або за місцем проживання (перебування) пацієнта/пацієнтки в разі такої необхідності) у пацієнтів з підозрою на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, та їх транспортування у лабораторний центр, незалежно від наявності у пацієнта/пацієнтки поданої декларації про вибір лікаря.
  11. Ознайомлення контактних осіб, а також осіб з підозрою або підтвердженим діагнозом гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, із карантинними заходами і важливістю самоізоляції.
  12. Лікування пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, незалежно від наявності у пацієнта/пацієнтки поданої декларації про вибір лікаря. Виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги для надання екстреної медичної допомоги пацієнтам/пацієнткам у разі погіршення їх стану.
  13. Профілактика, діагностика та раннє виявлення соціально-небезпечних хвороб (ВІЛ, туберкульоз (в тому числі, латентна туберкульозна інфекція), гепатити, інфекції, що передаються статевим шляхом, тощо). Обстеження контактних щодо туберкульозу осіб та видача направлення для надання вторинної (спеціалізованої) та/або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. Взаємодія з лікарем-фтизіатром та/або лікарем-фтизіатром дитячим щодо діагностики та лікування пацієнтів із туберкульозом.
  14. Надання консультативної допомоги населенню щодо здорового способу життя, наслідків нездорового способу життя, важливості відмови від куріння та ризиків зловживання алкоголем, важливості збільшення фізичної активності та здорового харчування, вакцинації.
  15. Динамічне спостереження за неускладненою вагітністю та (у разі потреби) направлення до лікаря-акушера-гінеколога.
  16. Здійснення медичного спостереження за здоровою дитиною та надання рекомендацій батькам/опікунам щодо необхідності грудного вигодовування, правильного харчування та догляду за здоровою дитиною відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.
  17. Надання окремих послуг паліативної допомоги дорослим та дітям, що включає: регулярну оцінку стану важкохворого пацієнта/пацієнтки та визначення його/її потреб; оцінку ступеня болю та лікування больового синдрому; виписка рецептів для лікування больового синдрому; призначення лікування для подолання супутніх симптомів (закрепи, нудота, задуха тощо); консультування та навчання осіб, які здійснюють догляд за пацієнтом/пацієнткою; координацію та співпрацю з іншими установами для забезпечення медичних, психологічних, соціальних та інших потреб пацієнта/пацієнтки.
  18. Призначення лікарських засобів та визначення потреби медичних виробів, технічних засобів реабілітації з оформленням відповідних документів згідно з вимогами законодавства.
  19. Виписка рецептів для пільгового забезпечення лікарськими засобами окремих груп населення за певними категоріями захворювань відповідно до чинного законодавства.
  20. Видача направлення (зокрема електронних) для проведення необхідних клініко-лабораторних та інструментальних досліджень, консультацій лікаря та інших послуг на рівні вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.
  21. Виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги до пацієнта/пацієнтки, який/яка знаходиться у загрозливому для життя стані та надання йому/їй відповідної медичної допомоги до її прибуття.
  22. Оформлення довідок, листків непрацездатності та направлень для проходження медико-соціальної експертизи, а також лікарських свідоцтв про смерть.

  Інші особливості надання медичних послуг, які надаються в рамках первинної медичної допомоги за договором про медичне обслуговування населення визначені Порядком надання первинної медичної допомоги, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 березня 2018 року № 504.


«Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги» №2456-Е124-Р000

(дата початку дії договору 01.01.2024- дата завершення дії договору 31.12.2024)

 

 

 


 «Супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги»  Договір КНП “Міська поліклініка №9” ХМР з Національною службою здоров’я №2456-Е124-Р000 (дата початку дії договору 01.01.2024- дата завершення дії договору 31.12.2024)

Підстави надання послуги: 
– направлення пацієнтів з діагнозами А15-А19 лікарем-фтизіатром до лікаря ПМД, якого обрано або буде обрано для укладення декларації.

Після завершення лікування в стаціонарі пацієнти матимуть змогу лікуватися під наглядом свого лікаря в більш комфортних умовах. Лікар контролюватиме вживання пацієнтом ліків та результативність лікування.

Обсяг послуг (специфікація) відповідно до потреб пацієнта:

 1. Динамічне спостереження за станом здоров’я пацієнтів з діагнозом туберкульоз (ТБ) на амбулаторному етапі.
 2. Проведення лабораторних досліджень, зокрема:
  – розгорнутий клінічний аналіз крові;
  – біохімічний аналіз крові (загальний білок, альфа-амілаза, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина, сечова кислота);
  – загальний аналіз сечі;
  – глюкоза в цільній крові або сироватці крові;
  – швидкі тести на вірусні гепатити В та С;
  – швидкі тести на ВІЛ;
  – швидкі тести на вагітність.
  3. Проведення інструментальних обстежень, зокрема:
  – вимірювання зросту та маси тіла;
  – електрокардіографія (ЕКГ).
  4. Забір та транспортування біоматеріалу для виконання бактеріологічних досліджень.
  5. Визначення спільно з пацієнтом/пацієнткою амбулаторної моделі лікування під безпосереднім наглядом за прийомом протитуберкульозних препаратів (відео-DOT, DOT по місцю надання послуг, DOT вдома тощо) лікування ТБ враховуючи рекомендації лікаря-фтизіатра та інших лікарів.
  6. Контроль за прийомом протитуберкульозних препаратів, призначених лікарем-фтизіатром (під безпосереднім наглядом та/або з використанням інших сучасних засобів контролю за прийомом протитуберкульозних препаратів).
  7. Формування прихильності до лікування у пацієнта/пацієнтки.
  8. Дотримання тактики дій при виявленні побічної реакції лікарського засобу, з повідомленням про кожний такий випадок лікаря-фтизіатра, яким призначено відповідне лікування.
  9. Первинна оцінка слуху, гостроти зору та симптомів полінейропатії.
  10. Оцінка та корекція нутриційного статусу.
  11. Направлення пацієнтів з ТБ для надання вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги для діагностики, лікування супутніх захворювань, що загострилися на фоні ТБ, або отримання інших медичних послуг, в тому числі медичної реабілітації.
  12. Проведення індивідуальної профілактичної роботи з хворими на ТБ, спрямованої на навчання санітарно-гігієнічним навичкам та зниження ймовірності передачі мікобактерій туберкульозу іншим особам.

«Вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» Договір КНП “Міська поліклініка №9” ХМР з Національною службою здоров’я ВХОДИТЬ В ПАКЕТ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

Підстави надання послуги: самозвернення особи, яка належить до цільової групи з вакцинації, визначеної чинними нормативно-правовими актами, за умови попередньої реєстрації з погодженням часу і місця вакцинації з надавачем.

Обсяг послуг (специфікація) відповідно до потреб пацієнта:

1. Інформування особи щодо процедури вакцинації, порядку введення вакцин та отримання інформованої згоди особи перед проведенням вакцинації у встановленому законодавством порядку.
2. Проведення медичного огляду особи з цільової групи з вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, визначеної чинними нормативно-правовими актами, а також виявлення протипоказань до здійснення вакцинації, в тому числі проведення опитування щодо схильності особи до алергій.
3. Консультування особи, яка планує вакцинуватися, щодо подальших дій та можливих побічних реакцій, а також порядку дій особи у випадку їх виникнення.
4. Здійснення вакцинації осіб  від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, за умови належності їх до цільової групи з вакцинації, визначеної чинними нормативно-правовими актами, з дотриманням вимог інфекційної безпеки, а також за відсутності протипоказань до здійснення вакцинації.
5. Спостереження за станом особи після проведення вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, протягом щонайменше 30 хвилин, якщо інше не передбачено інструкціями виробників вакцини, і фіксація інформації щодо несприятливих подій після імунізації відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

Фіксування в електронній медичній картці пацієнта факту проведення вакцинації.
6. Забезпечення проведення двох раундів вакцинації для кожної особи, якщо інше не передбачено інструкцією виробника вакцини від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
7. Інформування пацієнта про дату, час та місце проведення наступної вакцинації та допомога при реєстрації на наступний візит, якщо така потрібна.
8. Надання першої медичної допомоги особі у випадку виникнення невідкладного стану і виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги.


«Медична допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах (профілактика, спостереження, діагностика, лікування)» Договір КНП “Міська поліклініка №9” ХМР з Національною службою здоров’я № 0340-Е124-Р000 (дата початку дії договору 01.01.2024- дата завершення дії договору 31.12.2024)  

Підстави надання послуги:
– направлення лікаря з надання ПМД, з яким укладено декларацію про вибір лікаря;
– направлення лікуючого лікаря;
– самозвернення до лікаря-акушера-гінеколога, лікаря-гінеколога дитячого та підліткового віку, лікаря-педіатра, лікаря-психіатра, лікаря-психіатра дитячого, лікаря-психіатра підліткового, лікаря-нарколога, лікаря-фтизіатра, лікаря-фтизіатра дитячого;
– самозвернення до лікаря, у якого пацієнт із хронічними захворюваннями перебуває під медичним наглядом;
– самозвернення у невідкладному стані.

Щоб отримати амбулаторну допомогу безоплатно пацієнту потрібно мати направлення: від лікаря, з яким укладено декларацію, або від лікаря-спеціаліста, який надає допомогу в поліклініці.

Обсяг послуг (специфікація) відповідно до потреб пацієнта:

Надання консультативно-діагностичної та лікувально-профілактичної вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) амбулаторної медичної допомоги.
2. Проведення необхідних лабораторних досліджень (відповідно до напряму надання медичної допомоги закладом та галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я), зокрема:
– загально-клінічних та біохімічних лабораторних досліджень:
 – розгорнутий клінічний аналіз крові;
 – морфологічне дослідження клітин крові;
 – визначення групи крові і резус фактору;
 – біохімічний аналіз крові (загальний білок, альбумін, альфа-амілаза, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина, сечова кислота, електроліти: калій, кальцій, хлор, натрій, магній; залізо, феритин, трансферин, загальна залізозв’язуюча здатність сироватки; лужна фосфатаза, лактатдегідрогеназа, прокальцитонін);
 – ліпідний профіль: тригліцериди, загальний холестерин, ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ), ліпопротеїди високої щільністю (ЛПВЩ) в сироватці крові;
 – ревматологічні та гострофазові показники (ревматоїдний фактор (RF, кількісне визначення), сіалові кислоти, С-реактивний білок (CRP, кількісне визначення), антистрептолізин-О (ASLO, кількісне визначення));
 – коагуляційний гемостаз (тромбіновий час, активований частковий (парціальний) тромбопластиновий час (АЧТЧ, АПТЧ), фібриноген, міжнародне нормалізоване відношення (МНВ));

 тести на тропонін;
 – вітамін Д;
 – глюкоза в цільній крові або сироватці крові;
 – глікозильований гемоглобін;
 – загальний аналіз сечі;
 – копрологічне дослідження, кал на приховану кров та кальпротектин;
 – кал на гельмінтів;
 – дослідження спинномозкової рідини;
 – дослідження на онкологічні маркери;
 – інші дослідження відповідно до потреб пацієнтів.
– бактеріологічних досліджень:
 – бакпосів з урогенітального тракту + антибіотикограма;
 – бакпосів калу на патогенну та умовно-патогенну флору; на стафілокок (S.aureus, St.epidermidis з гемол. активністю); на патогенні  ентеробактерії (Salmonella, Shigella) (+ антибіотикограма);
 – бактеріологічне дослідження на β-гемолітичний стрептокок;
 – бакпосів на стафілокок + антибіотикограма;
 – бакпосів з вуха, носа, зіву, ока, сечі, рани, мокротиння, секрету простати (+ антибіотикограма);
 – бакпосів крові на стерильність (аероби);
 – бакпосів шкірних покривів (нігті, волосся, лусочки та ін.) на дерматофітії + антимікотики;
 – бакпосів на збудники дифтерії (мазок із зіву та носа);
 – бакпосів матеріалу на грибкову флору (рід Candida) + антимікотики;
 – профілактичне дослідження на носійство золотистого стафілококу (мазок із носу);
 – інші дослідження відповідно до потреб пацієнтів.
– молекулярно-генетичних досліджень:
 – ДНК вірусного гепатиту В, РНК вірусного гепатиту С;
 – молекулярно-генетичні дослідження на туберкульоз;
 – антигену SARS-CoV-2;
 – для діагностики новоутворень;
 – інші дослідження відповідно до потреб пацієнтів.
– імунологічних досліджень для виявлення та контролю за інфекційними захворюваннями:

HBsAg;
– антитіла до HCV;
– сифіліс РМП;
– антитіла до ВІЛ;
– коронавірусної хвороби COVID-19;
– інфекцій, що передаються статевим шляхом (гонорея, хламідіоз, трихомоніаз, вірус простого герпесу 2 типу та інших);
– туберкульозу;
– інші дослідження відповідно до потреб пацієнтів.
– імунологічних досліджень для виявлення та контролю за неінфекційними захворюваннями (імуноглобулін А, імуноглобулін Е, імуноглобулін M, імуноглобулін G, імунограма та інші);
– цитологічних досліджень:
 – зішкрібу з шийки матки та цервікального каналу;
 – секрету простати;
– аспірату з порожнини матки;
– зішкрібу з уретри;
– пунктату (матеріал пункційної тонкоголкової біопсії);
– транссудату, ексудату, секрету, екскрету (молочна залоза, рана тощо);
– інші дослідження відповідно до потреб пацієнтів.
– гістологічних досліджень матеріалу, отриманого після:
  – біопсії ендометрію (аспіраційна біопсія, вишкрібання, поліпектомія);
  – вишкрібання цервікального каналу;
  – біопсії шийки матки (не ексцизійна);
  – біопсії шкіри;
  – біопсії простати;
  – біопсії за результатами ендоскопічних досліджень (езофагогастродуоденоскопії, колоноскопії, ректороманоскопії, бронхоскопії, гістероскопії, цистоскопії);
  – інші дослідження відповідно до потреб пацієнтів.
– гормональних досліджень:
  – тироксин (Т4 загальний, Т4 вільний), трийодтиронін (Т3 загальний, Т3 вільний), тиреотропний гормон (ТТГ), тиреоглобулін (ТГ), паратгормон (ПТГ), інсулін, адренокориткотропний гормон (АКТГ, кортикотропін), кортизол (гідрокортизон), соматотропний гормон (соматотропін, СТГ);
  – інші дослідження відповідно до потреб пацієнтів.
– визначення концентрації лікарських засобів для імуносупресії в крові.
– інших лабораторних досліджень відповідно до потреб пацієнтів.
3. Проведення необхідних інструментальних досліджень (за умови наявності відповідного обладнання в закладі та відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я), зокрема:
– рентгенологічні дослідження, в тому числі комп’ютерна томографія (в тому числі з внутрішньовенним контрастуванням);
– магнітно-резонансна томографія (в тому числі з внутрішньовенним контрастуванням);
– сцинтиграфія (в тому числі з внутрішньовенним контрастуванням);
– ультразвукові дослідження, в тому числі із проведенням доплерографії;
– ендоскопічні дослідження:
 – гастроскопія;
– езофагодуоденоскопія;
– дуоденоскопія;
– ректороманоскопія;
– колоноскопія;
– цистоскопія;
– артроскопія;
– гістероскопія;
– бронхоскопія;
– кольпоскопія;
– інші дослідження відповідно до потреб пацієнтів.
– функціональні дослідження:
– електрокардіографія (ЕКГ);
– електроенцефалографія (ЕЕГ);
– спірографія;
– холтерівське моніторування;
– інші дослідження відповідно до потреб пацієнтів.
– офтальмологічні дослідження:
– офтальмометрія (кератометрія);
– офтальмоскопія;
– рефрактометрія;
– діоптриметрія;
– периметр поля зору;
– інші дослідження відповідно до потреб пацієнтів.
– інші інструментальні дослідження відповідно до потреб пацієнтів.
4. Встановлення або зняття діагнозу, визначення способів і методів лікування, курсу процедур і рекомендацій, а також подальшого маршруту пацієнта/пацієнтки.
5. Призначення та/або корекція медикаментозного лікування.
6. Динамічне спостереження за пацієнтами із хронічними захворюваннями.
7. Надання медичної допомоги в умовах денного стаціонару.
8. Надання медичної допомоги пацієнтам при зверненні до травматологічних пунктів.
9. Надання медичної допомоги пацієнтам при зверненні до приймального відділення без подальшої госпіталізації пацієнта/пацієнтки.
10. Проведення хірургічних операцій в амбулаторних умовах.
11. Ведення вагітності.
12. Проведення консультативного обстеження вагітних з груп середнього і високого ступеня (за сукупністю факторів) акушерського та перинатального ризиків із наданням рекомендацій до складання індивідуального плану спостереження вагітних для лікаря, який веде вагітність.
13. Проведення медико-генетичного консультування.
14. Проведення спеціалізованого лабораторного генетичного обстеження пацієнтів з підозрою на наявність спадкової та/або вродженої патології (відповідно до напряму надання медичної допомоги закладом та галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я).
15. Здійснення діагностики і лікування латентної туберкульозної інфекції, а також виявлення та обстеження контактних щодо туберкульозу осіб за умови наявності відповідних умов у закладі.
16. Надання послуги з катамнестичного спостереження передчасно народжених дітей та дітей з перинатальною патологією за умови наявності відповідних умов у закладі.
17. Проведення обов’язкових медичних профілактичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів, а також дітей до 6 років відповідно до чинного законодавства.
18. Проведення профілактики захворювань.
19. Надання послуг з медичної реабілітації в амбулаторних умовах у підгострому і відновному періоді.
20. Оформлення довідок, листків непрацездатності та направлень для проходження медико-соціальної експертизи.
21. Надання невідкладної медичної допомоги, а також виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги за потреби та надання невідкладної медичної допомоги пацієнтам до її прибуття.
22. Направлення пацієнта/пацієнтки при наявності показань для надання вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.


«Ведення вагітності в амбулаторних умовах» Договір КНП “Міська поліклініка №9” ХМР з Національною службою здоров’я № 3094-E124-P000   (дата початку дії договору 01.01.2024- дата завершення дії договору 31.12.2024) 

Підстави надання послуги:
– направлення лікаря з надання ПМД, якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
– направлення лікуючого лікаря;
– самозвернення до лікаря-акушера-гінеколога.

Обсяг послуг (специфікація) відповідно до потреб пацієнта:

✅ Спостереження вагітності від взяття під нагляд, розробки індивідуального плану ведення вагітності відповідно групи ризику.

✅ Необхідні лабораторні аналізів та інструментальні обстеження, зокрема: загальноклінічні, біохімічні та імунохімічні, на інфекції та віруси; УЗД з використанням доплерографії, кольпоскопія, кардіотокографія, електрокардіографія та ін.

✅ Профілактика, спрямована на запобігання ускладнень вагітності, післяпологового періоду, екстрагенітальних захворювань.

✅ Направлення вагітної до перинатального консиліуму за участю лікаря-генетика, профільних дитячих спеціалістів при виявленні у плода ознак вродженої, спадкової патології.

✅ Заняття у «Школі відповідального батьківства» із залученням членів сім’ї до навчання.